VEDTÆGTER


FORENINGEN

ERINDRINGSCENTER BORNHOLM


1.      NAVN OG HJEMSTED

1.1    Foreningens navn er Foreningen Erindringscenter Bornholm.


1.2   Foreningens hjemsted er på Bornholm.


2.     FORMÅL

2.1   Formålet med Erindringscenter Bornholm er, i overensstemmelse med den grundlæggende ide med Reminiscensmetoden, at arbejde med og understøtte alle former for erindringsaktiviteter.


3.     VIRKSOMHED

3.1   Bestyrelsen fremskaffer sine midler ved at søge Bornholms Regionskommune, og fremskaffer i øvrigt sit økonomiske grundlag ved at opkræve medlemskontingent, ved at søge fondsmidler og kan i øvrigt arrangere indtægtsgivende aktiviteter.


4.     MEDLEMSKAB

4.1   Som medlem af Foreningen Erindringscenter Bornholm kan optages enhver husstand, organsation og virksomhed, der kan tilslutte sig vedtægterne.


4.2   Årskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.


4.3   Kontingentperioden er 01.01 – 31.12. – og årskontingentet opkræves årligt i marts måned.


4.4   Er årskontingentet ikke betalt senest 1. november, betragtes det som en udmeldelse.


5.     GENERALFORSAMLING

5.1   Medlemskredsen udgør generalforsamlingen og er foreningens øverste myndighed.


5.2   Generalforsamlingen træffer de overordnede beslutninger vedrørende foreningens liv og virke.


5.3   Der holdes ordinær generalforsamling en gang om året i marts måned.


5.4   Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved fremsendelse af dagsorden til medlemmerne og ved annoncering i det lokale dagblad.


5.5   Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage for generalforsamlingen.


5.6   Enhver husstand, organisation eller virksomhed har én stemme på generalforsamlingen.


5.7   Valgbar til bestyrelsen er stemmeberettige personer, organisations- og virksomhedsrepræsentanter, som har gyldigt medlemskab.


5.8   Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt.


5.9   På valg er 2 medlemmer i lige år og 1 medlem i ulige år. Der vælges 1 suppleant. Genvalg kan finde sted.


5.10 Suppleanten kan deltage i bestyrelsesmøderne – dog uden stemmeret.


5.11 Udtræder et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder suppleanten for den resterende periode,


5.12 På generalforsamlingen afgøres alle anliggende ved simpelt stemmeflertal. Undtaget herfra er vedtægtsændringer, som kræver, at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor, samt foreningens ophør, som kræver 2/3 af de stemmeberettigede på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den sidste er en ekstraordinær.


5.13 Dagsorden til den ordinære generalforsamling omfatter:

1.   Valg af dirigent

2.   Valg af referent

3.   Valg af stemmetællere

4.   Bestyrelsens årsberetning

5.   Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse

6.   Behandling af indk0omne forslag

7.   Valg af1/2 bestyrelsesmedlemmer

8.   Valg af 1 suppleant

9.   Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Fastlæggelse af årskontingent

11. Eventuelt


5.14 Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis der træffes beslutning herom på en ordinær generalforsamling eller på et bestyrelsesmøde. Der kan endvidere afholdes ekstraordinær generalforsamling efter skriftlig anmodning til bestyrelsen, underskrevet af mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer.


5.15 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter samme procedure, som en ordinær generalforsamling.


6.     BESTYRELSEN

6.1   Bestyrelsen består af 3 personer.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer. Alle hverv i bestyrelsen er ulønnet.


6.2   Bestyrelsen udpeger og meddeler prokura til en daglig leder af Erindringscenter Bornholm.


6.3   Den daglige leder varetager det daglige arbejde og tegner foreningen udadtil. Lederen kan tage initiativ til tiltag som ligger inden for formålet eller i en direkte forlængelse heraf.

Lederen kan i det daglige anvende penge til brug for daglige fornødenheder, arrangementer og til indkøb af mindre effekter.


6.4   Den daglige leder af Erindringscenter Bornholm deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær – dog uden stemmeret.


7.     REGNSKAB

7.1   Foreningens regnskab følger kalenderåret.


7.2   Bestyrelsen skal fremlægge et revideret regnskab på den ordinære generalforsamling.


7.3   Foreningens regnskab skal revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.

Revisor og revisorsuppleant vælges for en 1-årig periode. Genvalg kan finde sted.


7.4   Den daglige leder af Erindringscenter Bornholm dokumenterer over for bestyrelsen for anvendelse af de brugte midler-


7.5   Foreningens regnskab fremsendes til regnskabskrævende organisationer.


8.     HÆFTELSER

8.1   Foreningen hæfter alene med sin formue, og ingen foreningsmedlemmer eller bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt for foreningens gæld eller forpligtelser.


9.     FORENINGENS OPHØR

9.1   Træffes der beslutning om foreningens ophør, skal foreningens aktiver og samling anvendes til fordel for tilsvarende formål.


Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen tirsdag den 24. marts 2015.På vegne af bestyrelsen                                                                                        Jens Rehfeld

      Steffen Gerdes                                                                                                   Referent