Referat fra generalforsamling 21-03-2017

1. Valg af dirigent - Jens blev valgt


2. Valg af referent - Jens blev valgt


3. Valg af stemmetællere - Ingen


4. Bestyrelsens årsberetning - Steffen fremlagde


Generalforsamlingen 2016 blev afviklet i nye lokaler d. 22. marts. 3 personer var mødt frem. Daglig leder, kassereren og et menigt medlem. Tak for opbakningen. Det betød dog også at der var genvalg hele vejen rundt.

Centrets Facebook-side bliver flittigt brugt. Opslag med gamle ting, som måske burde være på centret. Opslag med aktiviteter, som den daglige leder har planlagt eller gennemført, både på centret, men som oftest ud af huset.

På pengesiden har vi stadig nogle enkelte støttemedlemmer, som indbetaler 1000,- og får udleveret et diplom som tak. Fra bestyrelsen skal der selvfølgelig også lyde en stor tak til dem, uden hvis hjælp økonomien ikke havde set så godt ud over årene.

I 2016 var det Øens Totalservice, FOA og Rønne Bio.

I 2017 har foreløbigt Totalbyg og Rønne Bio meldt sig under fanerne.

Den 22. maj var der åbent hus på centret. Der skulle fejres fødselsdag og indvielse af de nye lokaler. Festlig dag i godt vejr, med levende musik og glade gæster.

I forbindelse med Folkemødet i Allinge var vores daglige leder i paneldebat med direktør for Alzheimersforeningen Nis Nissen, chef for Sundhedsstyrelsens rejsehold Kirsten Willesen og med Mads La Cour, enhedschef for ældre og demens i Sundhedsstyrelsen som ordstyrer. Der var også spørgsmål fra teltet. Jens viste sig faktisk som lyttende, et sjældent syn, da han gerne taler.

Søndag d. 21. august var der oprydder-fest foran centret. Levende musik og glade gæster til hjemmegjort lagkage og kransekage. Og selvfølgelig godt vejr.

Og selvfølgelig har den daglige leder været aktiv gennem året. Det har han skrevet meget mere om i sin årsberetning, som er udsendt (eller kan findes andet sted på hjemmesiden). Byvandringer, filmklub, besøg på plejehjem og meget mere.

Endelig meldte vi os under fanerne i Frivillig Forum Bornholm og deltog i Frivillig Fredag i Aakirkebyhallerne.

Alt i alt må jeg konkludere, at året vel egentligt er gået ganske udmærket.


    – ingen bemærkninger


5.  Aflæggelse af årsregnskab - Gennemgang.


Indtægter:402.980,66

Udgifter:64.910,19


Årets overskud:338.070,47


Kapital:367.748,53


Største indtægtskilde var en arv på 362.140,00, som er forbeholdt til aktiviteter for demente. Der er foreløbigt planlagt 2 aktiviteter i 2017, og flere er på vej.


     - En kommentar, indtægt kontra udgifter. Kort drøftelse. Regnskab godkendt


6.  Behandling af indkomne forslag - Ingen


7.  Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer - Kim Wiese blev valgt. Freddy Albæk er, som suppleant, formelt

     indtrådt i bestyrelsen, og vil gerne forblive i bestyrelsen 

     

8.  Valg af 1 suppleant - Herluf Skjerning Larsen blev valgt


9.  Valg af revisor og revisorsuppleant - Begge blev genvalgt


10.   Fastlæggelse af årskontingent - Uændret


11.   Eventuelt - Løst og fast. Steffen repræsenterer nu Erindringscenter Bornholm i Frivillig Forum Bornholm.


Den nye bestyrelse: Formand Kim Wiese, Kasserer Steffen Gerdes og Freddy Albæk